ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
3623[一般] 불안정한 에너지1無形火1300000100 + 099 + 99201171
3826[一般] YSF01賽依連189人形火414,400,0006,000,0006,000,0004,0009,000800 + 0400 + 400589759
1385[一般] 七彩地龍105龍族火210,0003,2503,094510621114 + 053 + 53370332
1369[一般] 七彩大嘴鳥75動物火23,1501,5881,46844456595 + 030 + 30320296
1384[一般] 七彩飛龍105龍族火210,0003,2503,094502581111 + 053 + 53360342
3803[一般] 不祥火焰龜162動物火2527,390105,39889,5882,9384,238400 + 0100 + 100457544
3425[一般] 乖戾的凱美拉105動物火3900,0000000159 + 010 + 10305275
1180[一般] 九尾狐72動物火32,7831,5041,38444649695 + 040 + 40310330
1413[一般] 人蔘精90植物火26,0522,2062,07652359456 + 062 + 62341336
1832[M] 伊夫利特146無形火46,935,0008,704,8005,346,00013,53017,000436 + 0218 + 218547515
1211[一般] 伊特瓢蟲71昆蟲火12,7721,4761,35630633993 + 025 + 25290297
1499[一般] 伍坦戰士67人形火22,3271,2761,164334436103 + 08 + 8281299