ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
21523[一般] 아이스 스트로우211魚貝水14,980,3520000178 + 0173 + 173411381
2069[一般] 亞拉79魚貝水15,8901,17689017127076 + 05 + 5293318
3093[一般] 冰霜蜘蛛之核160惡魔水1300001611620 + 00 + 0360330
2331[一般] 寶箱巨鱷海草100魚貝水11000000 + 00 + 0300270
20259[一般] 藍色泰迪熊152無形水1280,65736,60042,4702,3033,323192 + 093 + 93460456
1317[一般] 海豹寶寶47動物水11,3717406388712742 + 016 + 16287252
3625[一般] 불안정한 에너지1無形水100000100 + 099 + 99201171
1066[一般] 螃蟹45魚貝水11,2527046027810354 + 021 + 21266248
1067[一般] 卡那多斯48魚貝水11,4507586567912642 + 028 + 28275245
20268[一般] 藍色泰迪熊152無形水1280,6570000192 + 093 + 93486468
1070[一般] 庫克雷42魚貝水11,111656554659333 + 023 + 23272244
2864[C] 雄壯卡那多斯48魚貝水114,5003,7909,8407912642 + 028 + 28275245
1073[一般] 卡拉蟹43魚貝水11,233672570697936 + 011 + 11257241
1074[一般] 貝殼魔靈50魚貝水11,680794692709243 + 05 + 5261246
3384[一般] 波利100植物水125,0001,2001,2000794146 + 05 + 5349389
3390[一般] 魔菇101植物水140,0000000152 + 010 + 10301271
1089[B] 蛙王27魚貝水1660162182708924 + 06 + 6246221
1090[B] 波利之王42植物水11,2603143548012048 + 031 + 31263241