ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
2048[一般] 沉醉于魔力的捕虫堇99植物毒28,780000024 + 50 + 0322376
21526[一般] 원시 르간210無形毒14,620,5500000202 + 0192 + 192410380
21538[一般] 폐기된 원시르간234無形毒36,920,3000000214 + 0147 + 147434404
21601[一般] 휘말린 중급 르간252無形毒28,621,2580000163 + 0246 + 246452422
20349[一般] A013-朵洛爾111人形毒331,0005,3004,8008561,17642 + 065 + 65356461
20687[一般] 下水道瀑布141無形毒2287,8970000270 + 083 + 83341311
20686[一般] 下水道藍鼠140動物毒1285,3880000254 + 077 + 77340310
3633[M] 劇毒凱美拉110動物毒42,800,0001,600,000800,0001,9512,851150 + 0150 + 150385530
21394[一般] 勤奮的黑蟻169昆蟲毒4879,511166,696124,97400168 + 0166 + 166369339
1800[G] 十字刺客 艾勒梅斯(G)99人形毒41,411,2304,410,0721,433,1424,1898,28937 + 039 + 39480391
20919[M] 噩夢小丑皇189無形毒32,100,000,0000000200 + 0400 + 400389359
20930[一般] 多洛里安214人形毒34,660,787534,918374,44200420 + 085 + 85414384