ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
20521[B] 혼돈의 안드레마177人形無41,057,5470000330 + 0110 + 110377347
20522[一般] 혼돈의 아네스177人形無41,057,4440000327 + 0110 + 110377347
20523[一般] 혼돈의 실바노177人形無41,057,6500000333 + 0111 + 111377347
20524[一般] 혼돈의 세싈리아177人形無41,056,4110000297 + 0111 + 111377347
21599[一般] 하트헌터AT210人形無14,807,0500000216 + 0149 + 149410380
20118[一般] 고블린 킹255人形風3341,640,52919,932,84013,288,56000670 + 0104 + 104455425
1947[一般] 匹阿漫特90人形無1500,500000056 + 035 + 35356404
20892[一般] MD_SAKRAY240人形無41,835,856,9940000862 + 092 + 92440410
1949[一般] S守卫86人形無4457,599000096 + 033 + 33326406
1950[一般] B守卫80人形無4241,212000096 + 062 + 62360448
20348[一般] A013-卡夫特110人形暗231,0005205009451,30579 + 040 + 40395401
20349[一般] A013-朵洛爾111人形毒331,0005,3004,8008561,17642 + 065 + 65356461
20350[一般] A013-貝拉雷112人形無238,0006,5006,0001,1311,58776 + 015 + 15394430
3826[一般] YSF01賽依連189人形火414,400,0006,000,0006,000,0004,0009,000800 + 0400 + 400589759
1264[一般] 人魚士兵60人形水22,9401,04293620925262 + 08 + 8289285
2558[一般] 伊佛德斯140人形無11,400,00092,30037,800676869120 + 047 + 47440480
1772[一般] 伊西拉124人形無426,3246,2385,9928921,23169 + 019 + 19389385
1498[一般] 伍坦彈弓手67人形地23,0961,3381,16414017591 + 021 + 21290306