ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
21520[一般] 리마키나213魚貝水25,145,1740000240 + 0168 + 168413383
21521[一般] 얼지 않는 꽃212魚貝水25,286,31600000 + 00 + 0412382
21522[一般] 깔라마링213植物水25,163,6100000171 + 0167 + 167413383
21523[一般] 아이스 스트로우211魚貝水14,980,3520000178 + 0173 + 173411381
3093[一般] 冰霜蜘蛛之核160惡魔水1300001611620 + 00 + 0360330
21529[一般] 중급 르간215無形水35,809,0800000205 + 0143 + 143415385
21540[一般] 동굴 깔라마링232植物水37,450,8000000287 + 0190 + 190432402
21541[一般] 동굴 부동화233魚貝水37,652,2200000219 + 0150 + 150433403
21542[一般] 할루키게니아252昆蟲水39,106,1200000229 + 0155 + 155452422
21543[一般] 새끼 할루키게니아234昆蟲水27,459,7000000113 + 0165 + 165434404
3625[一般] 불안정한 에너지1無形水100000100 + 099 + 99201171
2150[一般] Watermelon12植物水11000000 + 00 + 0213183
2321[M] bakonawa156龍族水43,351,884002,5014,801472 + 00 + 0490563
20343[一般] E-13EN0118魚貝水426,8405,5704,9921,0791,51172 + 029 + 29394374
3801[一般] 不祥水靈龜159動物水2549,071109,78487,8262,6533,823146 + 080 + 80470471
3421[一般] 乖戾的蛙王105魚貝水1900,000000024 + 06 + 6305275
2069[一般] 亞拉79魚貝水15,8901,17689017127076 + 05 + 5293318
1044[一般] 人魚53魚貝水22,15889278610214748 + 026 + 26300259