ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
20256[一般] 黃色泰迪熊115無形風1294,04438,76846,3302,2963,336200 + 0112 + 112447440
21539[一般] 폐기된 중급르간253無形風38,453,2100000316 + 0201 + 201453423
2853[C] 迅捷暴風迪靡克116無形風287,76025,60073,56065676393 + 028 + 28406408
20265[一般] 黃色泰迪熊155無形風1294,0440000200 + 0112 + 112510507
20527[一般] 混沌赤蒼蠅175無形風21,045,087190,016133,01200313 + 0107 + 107564499
2880[C] 菁英微風92無形風333,77512,38035,01037943183 + 032 + 32393328
2881[C] 憤怒微風92無形風333,77512,38035,01037943183 + 032 + 32393328
21081[B] 測試用魔物(風屬性)100無形風12,000,000,00000000 + 00 + 0300270
1633[一般] 惡魔之眼120無形風219,2805,3045,08858871850 + 030 + 30402384
1392[一般] 直升機哥布靈48無形風21,0887586567511557 + 034 + 34318279
3444[一般] 觀察者145無形風1120,0007,0007,00000125 + 047 + 47425395
1670[一般] 暴風迪靡克116無形風217,5525,1204,90465676393 + 028 + 28406408
1677[一般] 綠凡娜圖113無形風214,7174,4044,21265576286 + 020 + 20386381
1692[一般] 微風92無形風36,7552,4762,33437943183 + 032 + 32393328
20639[一般] 故障的警衛型α186無形風21,909,52300000 + 00 + 0386356
3247[一般] 綠惡靈之霧150無形風1140,08815,27015,3960091 + 081 + 81398420
1975[一般] 眼魔首領106無形風210,1353,6483,47647155973 + 062 + 62373345
2251[M] 喬伊亞146無形風42,507,9893,006,9022,607,0941,1053,706436 + 0218 + 218547615