ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
1700[B] 監視者127天使聖434,5387,3287,04664379598 + 055 + 55402403
1802[G] 神官 瑪嘉雷特(G)99人形聖41,092,9103,831,3001,186,9204,6885,58035 + 078 + 78383361
20606[一般] 神聖彩色皮影魔201天使聖42,700,802367,456257,22000239 + 076 + 76545482
20607[一般] 神聖皮影魔202天使聖42,714,947369,380258,56600247 + 077 + 77548486
20608[一般] 穹拱等離子體198無形聖47,588,7021,192,510834,75800299 + 075 + 75549476
1388[B] 聖天使波利84天使聖325,1003,5782,91053963992 + 081 + 81332353
2228[G] 聖殿十字軍 蘭達160人形聖43,163,0000000667 + 0151 + 151360330
1062[一般] 聖誕波利3植物聖1694412160 + 00 + 0217185
2865[C] 菁英甜餅人(菁英綠餅人)35人形聖23,3302,6506,4807010548 + 036 + 36251230
2726[C] 菁英監視者127天使聖4172,69036,640105,69064379598 + 055 + 55402403
1846[一般] 華麗金屬90天使聖168,4300000100 + 099 + 99330385
1751[M] 蘭特克力斯141天使聖42,910,0882,600,0002,200,0006,2119,148588 + 0506 + 506472566