ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
20790[一般] 安息者204天使聖13,869,55000000 + 00 + 0404374
20607[一般] 神聖皮影魔202天使聖42,714,947369,380258,56600247 + 077 + 77548486
20791[一般] 慰勞者201天使聖13,811,13700000 + 00 + 0401371
20845[一般] 歡笑墮天使201天使聖33,808,42400000 + 00 + 0401371
20606[一般] 神聖彩色皮影魔201天使聖42,700,802367,456257,22000239 + 076 + 76545482
20608[一般] 穹拱等離子體198無形聖47,588,7021,192,510834,75800299 + 075 + 75549476
20604[一般] 天使方體惡魔196天使聖42,634,990358,502250,95200136 + 066 + 66396366
20605[一般] 天使方體惡魔196天使聖42,634,476358,432250,90200246 + 071 + 71562429
20572[M] 希梅爾茲幻影195天使聖3600,000,0000000514 + 092 + 92395365
20692[一般] 魔癮薩納雷194人形聖22,979,07300000 + 00 + 0394364
3240[M] 闇●皇家禁衛隊 蘭達188人形聖418,000,0006,000,0006,000,00000600 + 0400 + 400548738
3221[M] 闇●大主教 瑪嘉雷特187人形聖414,400,0006,000,0006,000,00000320 + 0800 + 800547657