ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
21523[一般] 아이스 스트로우211魚貝水14,980,3520000178 + 0173 + 173411381
21525[一般] 아이스강구208昆蟲無14,698,47000000 + 00 + 0408378
20774[一般] 幸福墮天使202天使風43,827,826510,376357,26400371 + 079 + 79589529
21543[一般] 새끼 할루키게니아234昆蟲水27,459,7000000113 + 0165 + 165434404
20776[一般] 達納托斯的恐懼201惡魔毒43,807,3680000297 + 075 + 75401371
21290[一般] KIEL_D_01_2999無形00000 + + 11991169
20780[一般] 亡靈魔書204無形不死43,864,501515,266360,68600306 + 0110 + 110543441
21297[一般] 火花181無形火22,313,388308,452215,91600331 + 0107 + 107381351
20786[一般] MD_THA_BUFF999無形00000 + + 11991169
21299[一般] 熔岩波利185無形火32,361,429314,858220,40000275 + 0109 + 109385355
20788[一般] 帶來幸福者202天使風43,827,82600000 + 00 + 0402372
21302[一般] 灰燼蝗蟲185昆蟲暗42,361,429315,062220,54400305 + 0110 + 110385355
21303[一般] 灰燼波利185無形無22,364,513337,788236,45200335 + 0115 + 115385355
21048[一般] G_CHIMERA_LAVA999無形00000 + + 11991169
20793[一般] 達納托斯塔的恐懼201惡魔毒43,807,36800000 + 00 + 0401371
21049[一般] G_CHIMERA_FULGOR999無形00000 + + 11991169
21305[一般] 風滾草波利185植物毒22,361,738314,898220,42800281 + 0118 + 118385355
21050[一般] G_CHIMERA_NAPEO999無形00000 + + 11991169