ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
3146[一般] 覺醒怨念的卡利斯格173不死不死1473,70235,08432,2564,7747,014125 + 010 + 10515448
1132[一般] 卡利斯格118不死不死123,9863,9203,1741,2241,717125 + 010 + 10366377
3448[一般] 改造的闇答萊屍99不死不死110,000,000000030 + 030 + 30349339
3449[G] 強化闇答萊屍98不死不死166,666000030 + 030 + 30298268
2956[一般] 祥和殺戮110不死不死113,9863,9203,1741,2161,709125 + 010 + 10358405
3473[M] 歐內斯特 斯特凡˙傑克160不死不死120,000,00096,454109,04000146 + 030 + 30417575
2471[一般] 怨念的卡利斯格143不死不死1236,85117,54214,6622,5043,624125 + 010 + 10485418
2482[G] 卡利斯格143不死不死1136,8510000125 + 010 + 10343313
3028[一般] 索妮雅17不死不死12011686627720 + 03 + 3225202
3108[一般] 吉特巴135惡魔不死22,614,00073,60842,1282,8924,176123 + 068 + 68413413
3109[一般] 吉特巴135惡魔不死22,614,00073,60846,34000123 + 068 + 68413413
1098[一般] 胡狼頭神105人形不死238,8266,0266,5409801,373103 + 048 + 48372364