ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
1144[一般] 烏賊47魚貝水21,4567406388510538 + 018 + 18264250
20643[一般] 熱池劍魚139魚貝水2133,09600000 + 00 + 0339309
20645[一般] 熱池異變魚138魚貝水2133,1510000414 + 081 + 81338308
20646[一般] 熱池食人魚138魚貝水3133,02400000 + 00 + 0338308
20644[一般] 熱池馬克137魚貝水2132,0600000407 + 081 + 81337307
1108[一般] 狄奧斯60魚貝水43,1351,04293616018951 + 016 + 16286275
2713[C] 狡猾劍魚52魚貝水39,8154,36011,4909712744 + 011 + 11267247
2698[C] 狡猾波利1植物水13001,5001,200890 + 20 + 0202177
2635[C] 狡猾突變蛙40魚貝水25,7853,0007,5307310337 + 017 + 17250240
2689[C] 狡猾紅海星91魚貝水249,5009,54028,6207001,000102 + 0102 + 102381360
2626[C] 狡猾芭芭亞卡87人形水132,49010,52029,6100063 + 060 + 60332318
2905[C] 狡猾蝸牛19昆蟲水11,7001,7803,900263728 + 00 + 0239210
2768[C] 狡猾魔鍋蛋53惡魔水19,9204,46011,7909125651 + 08 + 8278251
2092[一般] 狡蛛132昆蟲水354,5916,7026,184677963122 + 052 + 52366397
3499[一般] 甜心羅達蛙14魚貝水11401301000012 + 05 + 5220198
3796[M] 甦醒水晶龍135動物水413,521,4422,777,2841,937,0244,8637,165129 + 078 + 78491567
1069[一般] 異變魚57魚貝水22,60097687014918452 + 012 + 12313267
1518[M] 白素貞97人形水2720,500801,792542,8801,0883,124210 + 0178 + 178541472