ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
3075[一般] 웨이브 보물 상자100無形聖130011100 + 00 + 03001469
21083[B] 測試用魔物(聖屬性)100無形聖12,000,000,00000000 + 00 + 0300270
2834[C] 迅捷偽天使105天使聖354,94016,25046,410505640106 + 084 + 84372343
1371[一般] 偽天使105天使聖310,9883,2503,094505640106 + 084 + 84372343
20390[B] 騎士的冤魂111人形聖258,6506,0285,7404021,200204 + 055 + 55311281
1992[一般] 獨角飛馬120動物聖320,7728,1124,80428881066 + 095 + 95367383
2650[C] 狡猾慰勞者123天使聖3123,64530,95089,16066783296 + 096 + 96388375
1703[B] 慰勞者123天使聖324,7296,1905,94466783296 + 096 + 96388375
2665[C] 狡猾安息者125天使聖3135,00031,43090,60069193580 + 089 + 89391390
1701[B] 安息者125天使聖327,0006,2866,04069193580 + 089 + 89391390
1700[B] 監視者127天使聖434,5387,3287,04664379598 + 055 + 55402403
2726[C] 菁英監視者127天使聖4172,69036,640105,69064379598 + 055 + 55402403