ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
20272[一般] 古代邪惡摩艾166無形無4708,500154,736116,0524,0915,969188 + 018 + 18477550
20271[一般] 古代鐘乳巨石怪167無形無4725,400158,428118,8203,9475,739412 + 05 + 5465495
1511[M] 古埃及王69人形地31,009,000240,120187,9207101,792213 + 0123 + 123358340
2362[M] 古埃及王-夢魘145人形地32,515,7843,252,9742,864,5903,2014,106367 + 0301 + 301434416
2186[B] 古怪腔棘魚100魚貝水22,200,000400,000400,00000280 + 0280 + 280460430
3108[一般] 吉特巴135惡魔不死22,614,00073,60842,1282,8924,176123 + 068 + 68413413
3109[一般] 吉特巴135惡魔不死22,614,00073,60846,34000123 + 068 + 68413413
2251[M] 喬伊亞146無形風42,507,9893,006,9022,607,0941,1053,706436 + 0218 + 218547615
1688[M] 嗒妮小姐80植物風3360,000367,488261,0001,7602,685141 + 0104 + 104388450
1507[一般] 嗜血怪人110人形暗314,0993,8163,64484494284 + 041 + 41375369
1118[一般] 噬人花59植物地12,3011,07091415518699 + 029 + 29288271
3810[M] 國王波利35無形無2140,0008,62216,5760020 + 020 + 20235205