ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
3017[一般] 墮落木乃伊犬158動物不死2352,71524,78029,2801,0821,461200 + 0100 + 100445478
1025[一般] 青蛇18動物地121736625023289 + 08 + 8226202
1306[一般] 狂暴大腳熊118動物地124,0015,4724,9969061,264127 + 031 + 31353365
2846[C] 憤怒爆鑽傘蜥65動物地113,5956,42016,68018121296 + 018 + 18315283
1056[一般] 狸貓29動物地1591470352708126 + 00 + 0263226
1057[一般] 溜溜猴38動物地1898300236637440 + 00 + 0249227
1060[一般] 大腳熊29動物地1587470352506255 + 07 + 7233211
2608[C] 迅捷溜溜猴38動物地14,4903,0007,11011814840 + 00 + 0249227
2609[C] 雄壯溜溜猴38動物地18,9803,0007,11011814840 + 00 + 0249227
1586[一般] 群葉貓64動物地12,6351,2601,08814018188 + 016 + 16280267
2868[C] 迅捷松鼠38動物地14,1803,0007,110718237 + 00 + 0251246
2613[C] 迅捷狼45動物地16,0953,6909,03014818755 + 03 + 3269248