ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
20648[M] 大王喵喵168動物火300000462 + 0103 + 103368338
20665[一般] 韋爾波泰136動物毒200000424 + 082 + 82336306
2379[一般] Smokey Sock10動物地11000001 + 00 + 0211280
2380[一般] Smokey Gift10動物地110000010 + 01 + 1211280
3496[一般] 群葉瘋兔3動物無344100700016 + 00 + 0204180
1063[一般] 瘋兔3動物無355300100111218 + 00 + 0206181
1050[一般] 蛋殼小雞10動物火189310170183848 + 010 + 10218189
1049[一般] 小雞9動物火395308160181921 + 03 + 3218189
3500[一般] 狩獵沙漠之狼17動物火1113000015 + 03 + 3231208
1009[一般] 禿鷹12動物風111432019014207 + 05 + 5219195
1107[一般] 沙漠幼狼14動物火114032821033410 + 00 + 0226201
1167[一般] 小野豬14動物地118017210019250 + 00 + 0221196