ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
2134[一般] 惡魔啄木鳥142動物地286,9909,5028,3888351,142161 + 039 + 39478470
3513[一般] 憤努狗85動物火227,0001,0069524238040 + 010 + 10305285
3521[一般] 憤努狗136動物火2150,0003,6843,1342801,400130 + 060 + 60366371
2712[C] 憤怒小雞9動物火34451,5502,550181921 + 03 + 3218189
2630[C] 憤怒巨嘴鳥70動物風318,2003,4608,1601662010 + 00 + 0284284
2904[C] 憤怒毒蛇100動物毒142,55013,87039,48038844392 + 00 + 0346326
2856[C] 憤怒沙漠之狼14動物火17004501,020520579114 + 047 + 47283266
2837[C] 憤怒爆炎蝙蝠100動物火339,06513,87039,480481591112 + 050 + 50351335
2846[C] 憤怒爆鑽傘蜥65動物地113,5956,42016,68018121296 + 018 + 18315283
2767[C] 憤怒狂暴米諾斯107動物火259,00518,45052,7701,0351,443111 + 025 + 25382363
2616[C] 憤怒狂暴野貓70動物風113,4106,77018,63025432575 + 015 + 15383309
2654[C] 憤怒狸貓29動物地12,9552,3505,280708126 + 00 + 0263226