ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
1083[一般] 光芒草1植物聖1200012100 + 099 + 99201171
1062[一般] 聖誕波利3植物聖1694412160 + 00 + 0217185
1247[一般] 邪惡老公公10植物聖31042020160 + 00 + 0211280
2093[一般] 布達林15無形聖11566000 + 00 + 0225262
2865[C] 菁英甜餅人(菁英綠餅人)35人形聖23,3302,6506,4807010548 + 036 + 36251230
1246[一般] 甜餅人37人形聖27335584607010548 + 036 + 36253232
1096[B] 天使波利77天使聖419,8003,3662,69235550072 + 0238 + 238327314
1388[B] 聖天使波利84天使聖325,1003,5782,91053963992 + 081 + 81332353
1846[一般] 華麗金屬90天使聖168,4300000100 + 099 + 99330385
2420[一般] 闇●祭司98人形聖39,1922,1501,63472698397 + 083 + 83364357
2427[一般] 闇●武道家98人形聖211,1681,8102,0009591,348116 + 0108 + 108370363
1802[G] 神官 瑪嘉雷特(G)99人形聖41,092,9103,831,3001,186,9204,6885,58035 + 078 + 78383361