ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
2379[一般] Smokey Sock10動物地11000001 + 00 + 0211280
2380[一般] Smokey Gift10動物地110000010 + 01 + 1211280
20934[M] R001-貝斯蒂亞215動物暗2134,179,63013,156,2809,209,39600540 + 0140 + 140415385
20381[M] R48-85-貝斯帝亞174動物無44,885,00019,540,00013,026,66600855 + 0124 + 124618599
1369[一般] 七彩大嘴鳥75動物火23,1501,5881,46844456595 + 030 + 30320296
1989[一般] 三角幼獅獸123動物地121,4226,4985,94445055283 + 011 + 11392395
1991[B] 三角狂獅獸126動物地21,397,451131,00475,2981,0022,322132 + 0123 + 123392441
20686[一般] 下水道藍鼠140動物毒1285,3880000254 + 077 + 77340310
3802[一般] 不祥岩石龜161動物地2592,310118,38098,2562,8194,071406 + 0116 + 116461464
3800[一般] 不祥果樹龜157動物無2508,355101,61283,3222,5923,790288 + 0100 + 100417447
3801[一般] 不祥水靈龜159動物水2549,071109,78487,8262,6533,823146 + 080 + 80470471
3803[一般] 不祥火焰龜162動物火2527,390105,39889,5882,9384,238400 + 0100 + 100457544